Vie-Long — Spain

15 €
Shaving Brush Vie-Long 12705
horse hair, plastic